7219、7254-PALLFLEX Emfab过滤膜

 • 型号 7219、7254
 • 品牌 颇尔
 • 【简单介绍】

  PALLFLEX Emfab过滤膜:材质:硼硅玻璃微纤维带PTFE粘结。直径:25mm。厚度:178um。重量:5mg/平方厘米。Z大操作温度:260摄氏度。气溶胶截留:99.9%。100张每盒。

  1、可折叠,有利于称重和运输

  2、每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物

  3、低空气阻力,可用于临界气溶胶样品测试,如柴油废气。

  订购信息:

  产品编号 说明 包装
  7258 TX40HI20WW , 12mm 100片/包装
  7219 TX40HI20WW 25 mm 100片/包装
  7217 TX40HI20WW 37 mm 100片/包装
  7256 TX40HI20WW 41 mm 100片/包装
  7220 TX40HI20WW 44 mm 100片/包装
  7221 TX40HI20WW 47 mm 100片/包装
  7222 TX40HI20WW 70 mm 100片/包装
  7218 TX40HI20WW 81 mm 100片/包装
  7234 TX40HI20WW 85 mm 100片/包装
  7223 TX40HI20WW 90 mm 100片/包装
  7225 TX40HI20WW 110 mm 100片/包装
  7252 TX40HI20WW 142 mm 100片/包装
  7224 TX40HI20WW 8x10in. 100片/包装
  7259 TX40HI45 25 mm 100片/包装
  7262 TX40HI45 47 mm 100片/包装
  7253 TX40HI45 82.6 mm 100片/包装
  7260 TX40HI45 83 mm 100片/包装
  7254 TX40HI45 110 mm 100片/包装
  7263 TX40HI75 25 mm 100片/包装
  7264 TX40HI75 47 mm 100片/包装
  7265 TX40HI75 82.6 mm 100片/包装
  7266 TX40HI75 110 mm 100片/包装