110607 110606-WHATMAN whatman 聚碳酸酯膜 PC膜 直径25mm孔径400纳米 110607

 • 型号 110607 110606
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  WHATMAN whatman 聚碳酸酯膜 PC膜 直径25mm孔径400纳米 110607
  径迹蚀刻膜Nuclepore™和Cyclepore™

  径迹蚀刻膜(核孔膜)由Whatman技术生产,包括NulcleporeTM和CycleporeTM聚碳酸酯膜、趋药性膜、黑色核孔膜和细胞培养膜等。径迹蚀刻膜(Track-Etched Membrane)圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面

  WHATMAN whatman 聚碳酸酯膜 PC膜 直径25mm孔径400纳米 110607

  径迹蚀刻膜Nuclepore™和Cyclepore™

  径迹蚀刻膜(核孔膜)由Whatman技术生产,包括NulcleporeTM和CycleporeTM聚碳酸酯膜、趋药性膜、黑色核孔膜和细胞培养膜等。径迹蚀刻膜(Track-Etched Membrane)圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。径迹蚀刻膜由纯聚合物制成,亲水性好,还提供疏水性膜。化学洁净度好,不含污染物或杂质,皮重zui轻、吸水量zui小和极低的非特异蛋白吸附,它耐受盐酸和硝酸、醇、醚、环己烷等,广泛化学兼容性非常适于检测许多腐蚀性及有机液体中的颗粒物。

  110401 NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK
  110405 NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK
  110406 NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK
  110407 NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK
  110409 NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK
  110410 NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK
  110412 NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK
  110413 NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK
  110414 NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK
  110415 NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK
  110601 NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK
  110602 NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK
  110603 NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK
  110604 NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK
  110605 NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK
  110606 NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK
  110607 NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK
  110608 NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
  110609 NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK
  110610 NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK
  110611 NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK
  110612 NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK
  110613 NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK
  110614 NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK
  110615 NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK
  110616 NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK
  110637 NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK
  110656 NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK
  110657 NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK
  110659 NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK
  110809 NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK
  111101 NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK
  111103 NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK
  111104 NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK
  111105 NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK
  111106 NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK
  111107 NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK
  111108 NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK
  111109 NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK
  111110 NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK
  111111 NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK
  111112 NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK
  111113 NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK
  111114 NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK
  111115 NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK
  111116 NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK
  111137 NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK
  111156 NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK
  111164 PES 47MM 0.8uM 100/PK
  111206 NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK
  111207 NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK
  111213 NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK
  111216 NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK
  111503 NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK
  111703 NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK
  111705 NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK
  111706 NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK
  111707 NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK
  111710 NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK
  111711 NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK
  111712 NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK
  112104 NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK
  112105 NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK
  112106 NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK
  112110 NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK
  112803 NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK
  112804 NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK
  112805 NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK
  112810 NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK
  113313 NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK
  113502 NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK
  113506 NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK
  113516 NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK
  150445 NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK
  150446 NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK
  155845 NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100
  170607 NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK
  800195 NUC PC 13MM GOLD 0.8uM 10/PK
  800281 NUC PC 19MM 0.2uM 100/PK
  800282 NUC PC 19MM 0.4uM 100/PK
  800284 NUC PC 19MM 0.8uM 100/PK
  800307 NUC PC 19MM 0.3uM 100/PK
  800308 NUC PC 19MM 0.05uM 100/PK
  800309 NUC PC 19MM 0.1uM 100/PK
  800319 NUC PC 19MM 1.0uM 100/PK