1002-090 1002-110-whatman2号滤纸 1002-090 中速定性滤纸

 • 型号 1002-090 1002-110
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定样品的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。 湿强定性滤纸含有少量的化学稳定树脂,因而增强了湿强度。这不会因此引入任何明显的杂质到滤液中。但因树脂含氮,这些级别的滤纸不能用于凯氏定氮测定。
  whatman2号滤纸 1002-090 中速定性滤纸

  定性滤纸-标准级
  Grade 1:11μm

  在日常过滤中zui经常使用的,中等保留力和流速。非常广泛地用于实验室应用,澄清液体。典型地用于沉淀物的定量分析分离,如硫酸铅,草酸钙和碳酸钙;

  Grade 2:8μm

  比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些,吸附性比Grade 1强;

  Grade 3:6μm

  厚度是Grade 1的两倍。负载力好,颗粒保留较小。由于其湿强度好适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作为样品的载体;

  Grade 4:20-25μm

  非常适用于分析中常规生物液体和有机浸出物澄清的快速过滤,空气污染监测中只要求高流速但对细小颗粒收集要求不严的采样;

  Grade 5:2.5μm

  的定性滤纸,用于收集小颗粒,流速慢。适用于化学分析、澄清悬浮液和水/泥土分析;

  Grade 6:3μm

  流速是Grade 5的两倍,但颗粒保留度相等。常被制定用于锅炉水分析;

  Grade 591:7-12μm

  厚滤纸,负载力高,用于中等粗沉淀物的快速过滤,并具有高吸附性和高湿强度,已折叠好的为591 1/2;

  Grade 520a:15-18μm

  薄滤纸,有很好的湿强度和非常高的流速。通常用于技术应用方面,如粘性液体和乳状液体;

  Grade 595:4-7μm

  普通的薄滤纸,中等流速,中等颗粒保留力。应用于工业中的许多常规分析,如分离食物提取物中颗粒、制备样品,或者过滤固体环境中可消化样品;

  Grade 597:4-7μm

  中等流速,中等颗粒保留度。用于不同工业中大量日常分析应用中,如食品测试,或从饲料中去除二氧化碳和混浊物;

  Grade 598:8-10μm

  厚滤纸,负载力高,对应中等保留力有中等流速和快流速两种流速;

  Grade 0048

  由纤维素/人工制品制成的纤维纸。用于牛奶分析和婴儿食物中纤维的测定;

  Grade 602h:2μm

  收集细小颗粒、去除细小沉淀物的紧密滤纸。用于样品制备,如测定饮料行业中残留糖份、酸性光谱、折射分析和HPLC;

   

  型号          技术指标                   

  Grade 1:11μm

  1001-6508       直径:10mm;  包装:500片/盒

  1001-325        直径:25mm;  包装:100片/盒

  1001-329        直径:30mm;  包装:100片/盒

  1001-032        直径:32mm;  包装:100片/盒

  1001-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒

  1001-047        直径:47mm;  包装:100片/盒 

  1001-055        直径:55mm;  包装:100片/盒 

  1001-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1001-085        直径:85mm;  包装:100片/盒 

  1001-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1001-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1001-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1001-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1001-185        直径:185mm; 包装:100片/盒

  1001-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  1001-270        直径:270mm; 包装:100片/盒

  1001-320        直径:320mm; 包装:100片/盒

  1001-385        直径:385mm; 包装:100片/盒

  1001-400        直径:400mm; 包装:100片/盒

  1001-500        直径:500mm; 包装:100片/盒

  Grade2:8μm

  1002-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  1002-055        直径:55mm;  包装:100片/盒 

  1002-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1002-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1002-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1002-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1002-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1002-185        直径:185mm; 包装:100片/盒

  1002-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  1002-270        直径:270mm; 包装:100片/盒

  1002-320        直径:320mm; 包装:100片/盒

  1002-385        直径:385mm; 包装:100片/盒

  1002-500        直径:500mm; 包装:100片/盒

  Grade 3:6μm

  1003-323        直径:23mm;  包装:100片/盒 

  1003-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  1003-055        直径:55mm;  包装:100片/盒 

  1003-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1003-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1003-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1003-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1003-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1003-185        直径:185mm; 包装:100片/盒   

  1003-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  1003-320        直径:320mm; 包装:100片/盒

  1003-500        直径:500mm; 包装:100片/盒

  Grade 4:20-25μm

  1004-325        直径:25mm;  包装:100片/盒 

  1004-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  1004-047        直径:47mm;  包装:100片/盒 

  1004-055        直径:55mm;  包装:100片/盒 

  1004-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1004-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1004-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1004-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1004-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1004-185        直径:185mm; 包装:100片/盒

  1004-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  1004-270        直径:270mm; 包装:100片/盒

  1004-320        直径:320mm; 包装:100片/盒

  1004-400        直径:400mm; 包装:100片/盒

  Grade 5:2.5μm

  1005-325        直径:25mm;  包装:100片/盒 

  1005-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  1005-047        直径:47mm;  包装:100片/盒 

  1005-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1005-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1005-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1005-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1005-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1005-185        直径:185mm; 包装:100片/盒

  1005-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  1005-320        直径:320mm; 包装:100片/盒

  Grade 6:3μm

  1006-042        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  1006-070        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  1006-090        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1006-110        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1006-125        直径:125mm; 包装:100片/盒

  1006-150        直径:150mm; 包装:100片/盒

  1006-185        直径:185mm; 包装:100片/盒

  1006-240        直径:240mm; 包装:100片/盒

  Grade 595:4-7μm

  10311610        直径:110mm; 包装:100片/盒

  10311611        直径:125mm; 包装:100片/盒

  10311612        直径:150mm; 包装:100片/盒

  Grade 597:4-7μm

  10311862        直径:12.7mm;包装:1000片/盒  

  10311040        直径:42.5mm;包装:100片/盒   

  10311804        直径:45mm;  包装:100片/盒 

  10311807        直径:55mm;  包装:100片/盒 

  10311808        直径:70mm;  包装:100片/盒 

  10311809        直径:90mm;  包装:100片/盒 

  1031 810        直径:110mm; 包装:100片/盒

  1031 811        直径:125mm; 包装:100片/盒

  10311812        直径:150mm; 包装:100片/盒

  10311814        直径:185mm; 包装:100片/盒

  10311820        直径:240mm; 包装:100片/盒

  10311822        直径:320mm; 包装:100片/盒 

  纤维滤纸:

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ25mm 1820-025  

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ47mm 1820-047

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ50mm 1820-050

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ55mm 1820-055

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ70mm 1820-070

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ90mm 1820-090

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ110mm 1820-110

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ150mm 1820-150

  玻璃纤维滤纸GF/AΦ46x57cm 1820-915

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ25mm 1821-025

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ47mm 1821-047

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ55mm 1821-055

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ70mm 1821-070

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ90mm 1821-090

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ110mm 1821-110

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ150mm 1821-150

  玻璃纤维滤纸GF/BΦ46x57cm 1821-915

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ25mm 1822-025

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ47mm 1822-047

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ50mm 1822-055

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ70mm 1822-070

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ90mm 1822-090

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ100mm 1822-100

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ110mm 1822-110

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ125mm 1822-125

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ150mm 1822-150

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ10.2×25.4cm 1822-849

  玻璃纤维滤纸GF/CΦ46x57cm 1822-915

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ25mm 1823-025

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ47mm 1823-047

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ55mm 1823-055

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ70mm 1823-070

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ90mm 1823-090

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ125mm 1823-125

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ142mm 1823-142

  玻璃纤维滤纸GF/DΦ150mm 1823-150

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ25mm 1825-025

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ47mm 1825-047

  产品名称 原厂编号

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ55mm 1825-055

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ70mm 1825-070

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ90mm 1825-090

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ110mm 1825-110

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ125mm 1825-125

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ142mm 1825-142

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ150mm 1825-150

  玻璃纤维滤纸GF/FΦ257mm 1825-257

  玻璃纤维滤纸934-AHΦ25mm 1827-025

  玻璃纤维滤纸934-AHΦ47mm 1827-047

  玻璃纤维滤纸934-AHΦ90mm 1827-090

  玻璃纤维滤纸934-AHΦ110mm 1827-110

  玻璃纤维滤纸934-AHΦ125mm 1827-125

  玻璃纤维多层滤纸GMF150 1umΦ47mm 1841-047

  玻璃纤维多层滤纸GMF150 1umΦ90mm 1841-090

  玻璃纤维多层滤纸GMF150 2umΦ47mm 1842-047

  玻璃纤维多层滤纸GMF150 2umΦ90mm 1842-090

  离子交换纤维素滤纸DE81Φ25mm 3658-325

  离子交换纤维素滤纸DE81 46x57cm 3658-915

  离子交换纤维素滤纸P81Φ25mm 3698-325

  离子交换纤维素滤纸P81 46x57cm 3698-915

  3MM层析滤纸20x20cm 3030-861

  3MM层析滤纸27cmx1m 3030-704

  3MM层析滤纸27cmx10m 3030-704

  3MM层析滤纸27cmx100m 3030-704

  3MM层析滤纸19cmx100m 3030-690

  3MM层析滤纸23cmx100m 3030-700

  903多功能新生儿采集卡 10537279

  903蛋白保护卡 10534612

  903打孔器 10495010

  FTA标准卡4孔 WB120205

  指示型FTA标准卡-4孔 WB120206

  FTA植物保护卡 WB120065