MN硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条91329 91306

MN硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条91329 91306

产品型号: 硫酸盐测试条91329 91306
产品展商: 其它品牌


简单介绍
硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条QUANTOFIX 半定性试条 QUANTOFIX 具有快速测试用试纸所必备的一切特征: . 快速 放入水样,取出,读数. 方便 无需其他额外设备. 精确 不受其他物质干扰. 耐用 30 ℃以下可存放 2 年半 QUANTOFIX 试条 铝 , 砷 , 抗坏血酸 , 钙 , 碳酸盐硬度 , 氯 , 氯化物 , 铬酸盐 , 氢氰酸 EDTA


MN硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条91329 91306的详细介绍

MN硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条91329 91306
硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条QUANTOFIX
半定性试条

QUANTOFIX 具有快速测试用试纸所必备的一切特征:

快速 放入水样,取出,读数
方便 无需其他额外设备
精确 不受其他物质干扰
耐用 30 ℃以下可存放 2 年半

QUANTOFIX 试条

, , 抗坏血酸 , , 碳酸盐硬度 , , 氯化物 , 铬酸盐 , 氢氰酸 EDTA, , 福尔马林 , , , , , , 硝酸盐 / 亚硝酸盐 , 过氧化物 , 磷酸盐 , 硫酸盐 , 亚硫酸盐 , , , 用于水族馆的多测试试纸

 
MN硫酸盐测试条硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试纸亚硫酸盐测试条91329 91306
QUANTOFIX半定量测试纸(条)
产品供应商:
德国 MACHEREY-NAGEL 公司
 
详细介绍:

产品订购信息

 产品编号(Cat.No.)

产品名称 

测试范围(mg/l) 

保质期 

产品规格 

913 07

铝测试条

0-5-20-50-200-500

二年半

盒装,100条/盒

913 15

测试条

0-10-25-50-100-200-400

二年半

盒装,100条/盒

913 32

砷测试条

0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3

二年半

盒装,100条/盒

913 14

维生素C测试条 

0-50-100-200-300-500-1000-2000

二年半

盒装,100条/盒

913 24

测试条

0-10-25-50-100

二年半

盒装,100条/盒

913 23

碳酸盐硬度测试条 

0-3-6-10-15-20d

二年半

盒装,100条/盒

913 21

氯化物测试条 

0-500-1000-1500-2000-3000

二年半

盒装,100条/盒

913 17

余氯测试条

0-1-3-10-30-100

二年半

盒装,100条/盒

913 01

铬酸盐测试条  

0-3-10-30-100

二年半

盒装,100条/盒

913 03

钴测试条

0-10-25-50-100-250-500-1000

二年半

盒装,100条/盒

913 04

铜测试条

0-10-30-100-300

二年半

盒装,100条/盒

913 18

氰化物测试条

0-1-3-10-30

二年半

盒装,100条/盒

913 28

甲醛测试条

0-10-20-40-60-100-200

二年半

盒装,100条/盒

913 08

100测试条

0-2-5-10-25-50-100

二年半

盒装,100条/盒

913 02

1000测试条

0-5-20-50-100-250-500-1000

二年半

盒装,100条/盒

913 25

钼测试条

0-5-20-50-100-200

二年半

盒装,100条/盒

913 05

镍测试条

0-10-25-50-100-250-500-1000

二年半

盒装,100条/盒

913 13

硝酸/亚硝酸盐测试条

0-10-25-50-100-250-500forNO3

0-1-5-10-20-40-80forNO2

二年半

盒装,100条/盒

913 11

亚硝酸盐测试条

0-1-5-10-20-40-80

二年半

盒装,100条/盒

913 22

亚硝酸盐 3000测试条

0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l

二年半

盒装,100条/盒

913 12

过氧化氢 100测试条

0-1-3-10-30-100

二年半

盒装,100条/盒

913 19

过氧化氢 25测试条

0-0.5-2-5-10-25

二年半

盒装,100条/盒

913 20

磷酸盐测试条

0-3-10-25-50-100PO43-

二年半

盒装,100条/盒

913 16

钾测试条

0-200-400-700-1000-1500

二年半

盒装,100条/盒

913 29

硫酸盐测试条

<200,>400,>800,>1200,>1600

二年半

盒装,100条/盒

913 06

亚硫酸盐测试条

0-10-25-50-100-250-500-1000

二年半

盒装,100条/盒

913 09

测试条

0-2-5-10-25-50-100

二年半

盒装,100条/盒

913 10

锌测试条

0-5-10-15-20-25d

二年半

盒装,100条/盒

913 26

三合一多功能试条

总硬度:0-5-10-15-20-25d

碳酸盐硬度:0-3-6-10-15-20d

Ph:6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4

二年半

盒装,100条/盒

913 27

同上,提供给水族馆 同上

二年半

盒装,25条/盒

913 35

EDTA测试条

0-100-200-300-400

二年半

盒装,100条/盒